DAŇOVÁ PORADNA

Kontrola daňových subjektů (daň z příjmů právnických osob) - dotace od Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF)

Níže uvedený případ bývá častým předmětem dotazů veřejnosti, která se mylně domnívá, že příjmy z dotačních titulů na úhradu nákladů se zahrnují do základu daně ve zdaňovacím období až v okamžiku jejich úhrady ze strany poskytovatele dotace. Správným obdobím je však zdaňovací období, pro které je dotace k úhradě nákladů rozhodnutím SZIF určena, tj. období, kdy žadatel obdrží rozhodnutí SZIF, ve kterém je již najisto postaveno, že žadatel dotaci na úhradu nákladů obdrží. Vzhledem k velké četnosti různých dotačních titulů na úhrady nákladů a častým dotazům k této problematice, lze níže uvedený případ brát jako upozornění na možná rizika při poskytnutí dotace z operačních programů SZIF. Správce daně prováděl u daňového subjektu - právnické osoby - kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a 2008. Předmětem činnosti kontrolovaného daňového subjektu je zemědělství se zaměřením na chov dobytka a agroenvironmentální údržbu krajiny. Na základě rozhodnutí Státního zemědělského a intervenčního fondu (dále jen "SZIF") obdržel tento daňový subjekt dotace, které byly určeny pro rok 2006 (v celkové výši 5,067.002,39,- Kč). Obdobně tomu bylo pro rok 2008, kdy obdržel dotace v celkové výši 5,584.241,62,- Kč. Při kontrole zaúčtování dotací a jejich zahrnutí do základu daně zdaňovacího období roku 2006 a 2008 bylo zjištěno, že daňový subjekt sice účtoval dotace na výnosový účet, avšak z časového hlediska v některých případech do nesprávného účetního období. Dotace byly účtovány do účetního období, ve kterém byly finanční prostředky připsány na bankovní účet, nikoliv do účetního období, pro které byly rozhodnutím SZIF určeny a do kterého byly současně zahrnuty nákladové položky související s dotací. Zaúčtováním výše uvedených dotací do nesprávného období došlo v rozporu s § 23 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dle kterého je základem daně rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje /náklady/, a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, v roce 2006 ke snížení základu daně o 2,018.872,39 Kč a v roce 2008 o 1,262.872,49,- Kč. Správce daně zvýšil daňovému subjektu základ daně o výše uvedené částky a doměřil daň v roce 2006 ve výši 484.560,- Kč a v roce 2008 ve výši 265.230,- Kč.

Současný stav případu: Zpráva z kontroly byla s daňovým subjektem projednána, dodatečné platební výměry byly doručeny dne 11. 12. 2009 a jsou v právní moci.

Zdroj: Česká daňová správa


Fiktivní faktury

Podnětem k zahájení daňové kontroly daně z příjmů fyzických osob a daně z přidané hodnoty bylo tvrzení občana, že pro určité firmy vystavoval faktury, pokladní doklady a jiné písemnosti, stvrzoval je svým podpisem, ale ve skutečnosti nebyly fakturované stavební práce prováděny. Situaci objasnil tím, že mu za tuto činnost byla poskytována odměna v dohodnuté procentní výši z fakturované hodnoty. Kontrolovaný daňový subjekt uvedl, že "dodavatel" nemluví pravdu a trval na tom, že fakturované práce byly provedeny.

Na základě tvrzených skutečností pojal správce daně podezření, že nedocházelo k faktickému poskytování fakturovaných služeb a zahájil daňovou kontrolu. V rámci provedeného důkazního řízení, došel správce daně k závěru, že kontrolovaný daňový subjekt zahrnul do výdajů - uplatnil daň z přidané hodnoty na vstupu na základě fiktivně vystavených faktur. Dále vyšlo najevo, že kontrolovaný subjekt nejenže zahrnoval do výdajů "fiktivní" faktury, ale současně na práce, které provedl sám, vystavoval faktury, kde jako dodavatele uváděl jinou osobu. Dosažené příjmy si nechával poukazovat na "půjčené" bankovní účty. V neposlední řadě daňový subjekt uplatnil do výdajů částky za nákup nářadí v řádech několika set tisíc korun. Výslechem prodavače a majitele obchodu označeného za prodejce nářadí bylo zjištěno, že se opět jednalo o fiktivní výdaje.

Při uplatnění předmětných dokladů daňový subjekt porušil ustanovení § 24 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a ustanovení § 72 z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Na základě uvedených zjištění byla za zdaňovací období 2005-2007 dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši cca 2,3 mil. Kč a daň z přidané hodnoty ve výši 339.000,- Kč.

Zdroj: Česká daňová správa