DAŇOVÁ PORADNA

Uvádíme sdělení Generálního finančního ředitelství k novele DPH, uveřejněné na internetových stánkách daňové správy:

Informace k § 92a zákona o DPH (novela 2011) - Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Novela zákona o DPH s účinností k 1. 4. 2011 nově zavádí v § 92a režim přenesení daňové povinnosti pro dodání zlata, dodání zboží uvedeného v příloze č. 5, převod povolenek na emise skleníkových plynů, a od 1. 1. 2012 na stavební práce. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (odběratel). Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku.

Vzhledem k tomu, že jde režim s pravidly zdanění odlišnými od obecného fungování stávajícího systému DPH, je dodavateli i odběrateli v této souvislosti uložena povinnost vést evidence pro daňové účely, ve které budou muset uvádět DIČ obchodního partnera, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně, rozsah a předmět plnění. Výpis z předmětné evidence bude plátce povinen podat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. K tomuto bude v nejbližší době vydán pokyn GFŘ, kterým se stanovuje zmíněný formát a struktura výpisu z evidence pro daňové účely podle § 92a odst. 6 zákona o DPH. Výpis bude možné podat prostřednictvím tzv. EPO podání nebo datovou zprávou ve vymezené XML struktuře.

Příklad:

Plátce prodává jinému pláci kovový šrot.

Fakturu vystaví bez DPH a uvede toto sdělení: "Podle § 92 c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je výši daně povinen doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno."

Pokud by ve stejném případě byl odběratel neplátce, vystavil by dodavatel fakturu jako obvykle s DPH a odvedl by daň z přidané hodnoty sám.

Pro stavební firmy bude tento postup platit od 1. 1. 2012.