INFO

Aktuálně:

22. 4.2016
  Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti
  Zákon o evidenci tržeb byl dnes vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 112/2016 Sb. Spolu s ním i doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů, a to od okamžiku účinnosti zákona. Své tržby tak začne evidovat první skupina podnikatelů od 1. prosince 2016.

  V rámci zajištění dostatečného prostoru k přípravě podnikatelů a také plynulosti systému bylo zvoleno postupné zavádění povinnosti evidovat tržby:

 • 1. fáze (od 1. prosince 2016) - ubytovací a stravovací služby
 • 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod,
 • 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
 • 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobné činnosti.
21. 1.2016
 • Úskalí při vyplňování kontrolního hlášení, aneb na co si dát pozor
 • Poslední změny uvádí informace GFŘ ze dne 4. 12. 2015 – Předběžné informace k vyplnění KH
  Elektronický formulář je k dispozici na daňovém portálu
  ke stažení - formát .pdf

Daňová poradna

 6. 1.2016
 • Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství
 • Tyto obecné podmínky upravují základní právní vztahy při poskytování daňového poradenství Klientům.
  ke stažení - formát .pdf

Účetnictví

 6. 1.2016
 • Novela zákona o účetnictví se bude schvalovat v roce 2016
 • V průběhu roku 2016 se očekává návrh nového zákona o účetnictví, kterým by se měl změnit zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a měla by vstoupit v platnost tato novela zákona o účetnictví.

 • Novela ZoÚ k účetní závěrce účinnost bude od r. 2017
 • V novele zákona o účetnictví bude nově zajištěna povinnost, aby:
 • v příloze v účetní závěrce malé a mikro účetní jednotky uváděly pouze část údajů oproti plné škále informací uváděných velkými účetními jednotkami. Prováděcí právní předpisy stanoví pro jednotlivé skupiny účetních jednotek (podle kategorií účetních jednotek) vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce,
 • mikro účetní jednotky nepoužívaly ocenění reálnou hodnotou,
 • malé a mikro účetní jednotky nebudou sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
 2. 1.2013
 • Změna registračních údajů - zveřejnění čísel účtů pro DPH
 • Upozorňujeme na nový tiskopis změny registračních údajů pro účely DPH, kde lze oznámit správci daně čísla bankovních účtů pro ekonomickou činnost, pro účely jejich jejich zveřejnění - novela zákona o dani z přidané hodnoty.
  Tiskopis ke stažení - formát .pdf
 • Nová čísla matrik bankovních účtů finančních úřadů (FÚ)včetně Specializovaného finančního úřadu (SFÚ)od 1. 1. 2013

 • Daňový balíček- co prosadila vláda na rok 2013
  (výběr nejdůležitějších změn)
 • zvýšení sazeb DPH na 15% a 21%
 • z příjmu nad 4násobkem průměrné mzdy (t.j. přibližně nad 100 tisíc korun měsíčně), se bude od roku 2013 odvádět navíc 7 % "solidární příspěvek"
 • omezení pro živnostníky: při využití výdajových paušálů - nebudou moci uplatnit slevy na dani na manželku a na děti, paušální výdaje 30% a 40 % bude možno uplatnit jen při výši obratu do 2 milionů korun ročně
 • zrušení stropu pro odvody zdravotní pojištění
 • zrušení slevy na dani pro pracující důchodce, (i osoby s plně invalidním důchodem)
 • zvýšení daně z převodu nemovitosti o jedno procento (z 3% na 4%)
 • Nespolehlivý plátce (§106a novely zákona)
 • Z důvodu zefektivnění boje proti daňovým únikům byl zaveden institut tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut umožní identifikovat plátce, kteří závažným způsobem porušují povinnosti při správě DPH, a u kterých nemůže správce daně z moci úřední zrušit registraci plátce, protože tito plátci splňují obvykle základní podmínku pro plátce, tj. překročení stanoveného obratu pro povinnou registraci DPH. Správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že se plátce stal nespolehlivým plátcem. Informace bude k dispozici v informačních systémech o plátcích DPH.
  Plátce, který je příjemcem zdanitelného plnění, bude v případě, že poskytovatel plnění je nespolehlivý plátce, nově ručit za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění (§109 odst. 3 novely zákona). Plátce daně může v tomto případě využít zvláštní způsob zajištění daně dle §109a zákona o DPH.
  Správce daně má možnost na žádost plátce ze zákonem stanovených podmínek rozhodnout o tom, že plátce již není nespolehlivým plátcem. Tato skutečnost se také zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  Zdroj: INFORMACE MF - o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) s účinností od 1.1. 2013
11.11.2011

Naše kancelář nabízí svým klientům komplexní služby:

 • Daňové poradenství
 • Vedení účetnictví
 • Zpracování všech typů daňových přiznání
 • Zastupování na úřadech
 • Odklad daňového přiznání k dani z příjmů
 • Vedení personální a mzdové agendy
 • Zpětná kontrola a rekonstrukce účetnictví
 • Spolupráce s auditorem
 • Služby přímo u klientů nebo vlastní svoz dokladů dle dohody

Garancí odbornosti je členství v Komoře daňových poradců a Komoře certifikovaných účetních.

Disponujeme kvalifikovaným kolektivem, účetních a daňových poradců, kteří jsou členy Komory daňových poradců České republiky a Komory certifikovaných účetních. Firma také spolupracuje s auditory a právníky s mnohaletými zkušenostmi. Samozřejmostí je profesionální přístup a osobní kontakt s klientem.

Mimo služeb pro podnikatele poskytujeme služby i neziskovým organizacím. V současné době jsou našimi klienty školy, obce a městská kulturní střediska.