SLUŽBY
Šanony

Poskytované služby:

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, KONZULTACE ON-LINE

Tuto službu poskytujeme v našich kancelářích, případně u klienta s cílem eliminovat chyby s daňovým dopadem. V poslední době se rozmáhá poradenství on-line. Firmám, kterým vedeme účetnictví poskytujeme toto poradenství zdarma.

ÚČETNÍ PORADENSTVÍ, KONZULTACE ON - LINE

Poskytujeme účetní poradenství on-line pro pracovníky účtáren podniku . Jde o významnou prevenci možných chyb.

Účetnictví

VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

 • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
 • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
 • Evidence DPH, záznamní povinnost
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
 • Skladová evidence zásob
 • Zpracování statistických výkazů
 • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice, výroční zpráva
 • Silniční daň, ostatní daně
 • Zastupování klienta u finančního úřadu
 • Rekonstrukce účetnictví předešlých období

Vedení účetnictví dodavatelským způsobem podle požadavků klienta včetně zpracování řádných a mimořádných účetních uzávěrek. Dále provádíme rekonstrukci účetnictví, zpětné zpracování účetnictví, kontrolu celého účetnictví popřípadě vybrané části účetnictví popřípadě i jiné služby na nichž se s klientem dohodneme, a to vše i v sídle klienta

Zaručujeme vysoce kvalifikované a odborné vedení účetnictví, která zároveň snižuje náklady účtované firmy na vlastní vedení účetnictví (kvalitní interní účetní se těžko hledá a je to velmi nákladná pracovní síla včetně odvodů daní, zdravotního a sociálního pojištění). Naše firma je samozřejmě pojištěna proti případným škodám a tím můžeme našim klientům poskytnou větší jistotu nežli účetní - zaměstnanec.

Kniha

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • Peněžní deník
 • Kniha závazků a pohledávek
 • Evidence hmotného a nehmotného majetku
 • Evidence DPH; záznamní povinnost
 • Daňové přiznání
 • Silniční daň; ostatní daně
 • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • Zastupování klienta před finančním úřadem

Tato služba obsahuje: Vedení daňové evidence dodavatelským způsobem podle požadavků klienta, rekonstrukce daňové evidence, zpětné zpracování daňové evidence, kontrolu daňové evidence popřípadě i jiné služby na nichž se s klientem dohodneme, a to vše i v sídle klienta.

Daňové přiznání

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, DAŇOVÝ AUDIT, DAŇOVÁ OPTIMALIZACE

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • DPH
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitosti
 • Ostatní daně

Daňový audit, daňová optimalizace a plánování - Cílem je kontrola a zhodnocení daňových dopadů v souladu s platnou legislativou vyplývajících z hospodářské činnosti klienta se zaměřením na komplikované oblasti v účetnictví. Z vyhodnocených výsledků se stanoví nejvýhodnější zdanění a eliminují se daňové omyly. Daňové plánování má za cíl optimalizovat daňové zatížení klienta v budoucnosti. Mnoho našich firem tak legálně ušetřilo již statisíce. Nevyhazujte peníze z okna.

Zpracování všech druhů daňových přiznání i včetně odkladu daně z příjmů o 3 měsíce.
Tato služba zahrnuje zpracování všech druhů daňových přiznání včetně různých příloh a hlášení.V zásadě lze tuto službu rozdělit z hlediska naší garance na dvě skupiny:

 1. Formální zpracování daňového přiznání z údajů, předložených klientem. Přebíráme odpovědnost za správné a úplné vyplnění daňového formuláře a správné vyčíslení daňové povinnosti. Nekontrolujeme však pravdivost a úplnost údajů, které klient předložil jako podklady pro přiznání a ze kterých jsme při zpracování přiznání vycházeli.
 2. Zpracování a předložení daňového přiznání. Zahrnuje daňový audit účetnictví, popřípadě kontrolu jiné evidence klienta z pohledu příslušných daňových a jiných navazujících zákonů. V konečné fázi jde o zpracování a podání příslušného daňového přiznání a navazujících hlášení. Tato odpovědnost je zakotvena ve smlouvě která je s klientem na tyto činnosti uzavřena a stvrzuje se podpisem daňového přiznání naším daňovým poradcem.

PERSONALISTIKA A MZDY

 • Vyhotovení pracovních smluv
 • Vyhotovení DPČ a DPP (dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce)
 • Vyhotovení dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
 • Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotní pojišťovně
 • Výplatní pásky
 • Výplatní listina včetně výčetky
 • Vedení mzdových listů a ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění)
 • Zpracování převodních příkazů v tištěné formě nebo v elektronické podobě
 • Zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění a při kontrole daně
 • Sledování termínů povinných školení

Vedení personální a mzdové agendy - Tato služba zahrnuje komplexní zpracování personalistiky, zejména mzdy, výplatní lístky, sociální a zdravotní pojištění srážky z mezd, hlášení, roční uzávěrku, vyúčtování mezd, přihlašování a odhlašování pracovníků.

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTA

Zastupování klienta při jednáních a kontrolách u finančních úřadů, správě sociálního zabezpečení a u zdravotních pojišťoven.

Zastupování v daňových záležitostech - Na základě plné moci udělené klientem provádíme zastupování klienta v daňových záležitostech před příslušnými finančními úřady, správními soudy příp. jinými institucemi. Jedná se zejména o zastatupování při daňových kontrolách, při nahlížení do spisů, sepsání odvolání proti rozhodnutí, mimořádné opravné prostředky, obnova řízení, přezkum, prominutí daně, sepsání správních žalob ke správnímu soudu.

V zásadě poskytujeme dva druhy zastupování:

 1. zastupování klienta na základě specielní plné moci při řešení konkrétního daňového problému
 2. trvalé zastupování na základě generální plné moci, kdy zastupujeme klienta ke všem daním u správce daně, je nám doručována veškerá korespondence finančního úřadu a vše řešíme na úřadech případně při daňové kontrole za klienta a tak šetříme jeho čas a peníze

Zastupování při kontrolách správních orgánů - Na základě plné moci udělené klientem provádíme zastupování klienta před příslušnými správními úřady např. zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, atd.

ZPRACOVÁNÍ STATISTICKÝCH VÝKAZŮ

Zpracování statistických výkazů dle požadavků Českého statistického úřadu v rozsahu podkladů z účetnictví.

ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV

Akciové společnosti i ostatní společnosti, podléhající auditu jsou povinny zveřejnit účetní uzávěrku a vyhotovit výroční zprávu.

Součástí naší služby je vypracování výroční zprávy na základě účetních výstupů a námi vyžádaných informací od klienta, zveřejnění účetní závěrky a vybraných pasáží výroční zprávy zákonným způsobem. Požaduje-li to klient, zajistíme i originální grafické zpracování, tisk a rozeslání výroční zprávy akcionářům, resp. podílníkům.

ÚČETNÍ ANALÝZY A VYHODNOCOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

Tato služba zahrnuje rozbory a finanční analýzy hospodaření podniku na základě účetních výkazů. Tyto informace jsou významné zejména pro manažery podniku.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ, DANÍ

Tato služba zahrnuje komplexní proškolení zaměstnanců dle požadavků klienta, především porozumění účetní a daňové problematice. Vhodné zejména pro zaměstnance účtáren, personalisty, manažery. Školení provádíme dle požadavku klientů i přímo na firmě.