DAŇOVÁ PORADNA
Tuto stránku pro vás připravuje daňový poradce Mgr.Bc. Jiří Blecha


Obce a novela zákona o dani z přidané hodnoty

Od 1. ledna 2009 nabývá účinnosti zákon č. 302/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jde o poměrně rozsáhlou novelu, která obsahuje celkem 313 novelizovaných ustanovení, která jsou z větší části technického charakteru, ale některá ustanovení se mění zcela zásadně a v tomto článku bychom chtěli upozornit na významné změny týkajících se obcí.

  1. Většina obcí se v roce 2009 stane plátci DPH, neboť oproti stávající úpravě není obrat závislý na způsobu účtování a pojem veřejnoprávní subjekt se ze zákona od 1. 1. 2009 zcela vypouští. Je třeba respektovat přechdná ustanovení Čl. II bod 5 písmeno a) podle kterého se výše obratu pro účely registrace do účinnosti novely zákona o DPH (tedy do 31.12.2008) stanoví tak jako dříve. Podle písmene b) se od 1.1. 2009 stanoví obrat podle novelizovaného znění zákona. Pokud tedy obce například dosahují obratu z pronájemu nemovitostí, bytů, nebo movitého majetku (tento se započítával již i v r. 2008), budou muset tento celkový obrat započítat pro účely registrace DPH a pravděpodobně již do 15. 2. 2009 budou muset podávat přihlášky k registraci za plátce DPH s tím, že plátci se stanou od 1. 4. 2009 ( tedy od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém obec překročila stanovený obrat). Vzhledem ke složitosti propočtu obratu i z některých činností za rok 2008, budou zřejmě obce z opatrnosti podávat do 15. 2. 2009 hromadně přihlášky k registraci.
  2. 2. Pro obce tím od 1.4.2009 nastane období nárůstu administrativy, a značně se ztíží činnost pracovníků, jenž budou mít na starosti účetnictví obcí. V případě potřeby je naše firma připravena poskytnout obcím odbornou pomoc po účetní a daňové stránce neboť dodržování zákona o dani z přidané hodnoty je zejména u neziskových organizací velmi náročné a skrývá v sobě nejedno úskalí.

Nezapomeňte si uplatnit slevu na silniční dani již za rok 2008

Podle novely zákona o silniční dani č. 246/2008 Sb., je možno si u osobních a nákladních vozidel uplatnit výraznou slevu na silniční dani snížením roční sazby již za celý rok 2008. I když je tato novela účinná od 4. 7. 2008 je možno si podle přechodných ustanovení zákona o silniční dani Čl.II uplatnit tuto slevu na dani již za celý rok 2008. Podmínky jenž je nutno splnit se odvíjejí od data první registrace vozidla a to jak v ČR tak kdekoliv jinde ve světě. U vozidel dovezených ze zahraničí prokáže poplatník daně nárok na snížení sazby daně potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě v ČR.
Sazba daně se snižuje o 48 % u vozidel po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace. Dále se snižuje o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25% po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců. Celkem tedy 108 kalendářních měsíců od první registrace vozidla. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Co zde bylo uvedeno, je možno uplatnit již za celý rok 2008. Přiznání k silniční dani za rok 2008 se podává 31. 1. 2009 i s vyúčtováním první zálohy.

Až od roku 2009 se uplatní níže uvedené:
Bez ohledu na datum první registrace se sazba daně u nákladních vozidel snižuje o 100 % u vozidel s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tun a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů nebo pro cizí potřeby (pozor na pronájem nemovitostí). Toto mohou využít pouze neziskové organizace, autoškoly pro výcviková vozidla podle zákona č. 247/2000 Sb. a fyzické osoby. Pokud za těchto podmínek bude používáno vozidlo s největší povolenou hmotností 12 a více tun, snižuje se sazba daně pouze o 48 %. Pokud tito poplatníci nebudou provozovat jiná vozidla, nemusí ani k 31. 1. 2010 podávat za rok 2009 daňové přiznání k silniční dani.

Jednu nevýhodu tato novela však přinesla pro ty co vlastní vozidlo registrované do 31.12.1989. Těm se naopak sazba daně zvyšuje o 25%. Toto však také platí až pro daňové povinnosti v průběhu roku 2009 a dále.